การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัย

ประเด็นที่ 2. เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน ตามนโยบาย MOE Safety Center

2.1 ที่มาและความสำคัญ (MOE Safety Center)

นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษา โรงเรียน จึงมี ความตระหนักในความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องร่วมกัน หาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิด ความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้น โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบ ในการจัดการศึกษาต้องดำเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพราะนอกจาก จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้ว ยังมีผลต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ อีกด้วย

2.2 วัตถุประสงค์ (MOE Safety Center)

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยง และความรุนแรงเพื่อจัดการปัญหา ความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและเยาวชนใน ๔ ด้าน ดังนี้

1. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุในสถานศึกษา (Accident) เช่น เรื่องของอาคาร สถานที่ การเดินทางไปยังโรงเรียน ภัยจากเครื่องมือและอุปกรณ์หรือแม้กระทั่ง จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุ ก็แจ้งได้หมด เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตา จนนำไปสู่การแก้ไขให้เกิดสถานศึกษาปลอดภัย

2. ภัยที่เกิดจากการใช้ควาวมรุนแรงของมนุษย์ (Molence) อันเป็นความรุนแรงที่เกิดกับตัวเองและผู้อื่นในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการร่วมละเมิดต่าง ๆ ที่ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเกิดระหว่างนักเรียนกับนักเรียน หรือ นักเรียนกับผู้ใหญ่ก็ตาม

3. ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจ (Un healthiness) เช่น โรคระบาดและความไม่ปลอดภัยด้านสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ อาหารการกิน ปัญหาด้านยาเสพติด หรือเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยก็แจ้งได้

4. ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเสรีภาพในการเรียน ที่นักเรียนอยากร้องเรียนถึงความไม่ป็นธรรมจากระบบการศึกษา เพื่อหาทางออกกับเรื่องเหล่านั้น

2.3 วิธีการดำเนินการ

การวางแผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาแนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครูผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน จึงจำเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 พร้อมทั้งนโยบาย MOE Safety Center ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

ขั้นตอน ภารกิจ

1. ศึกษาสภาพทั่วไป ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดล้อม

2. กำหนดมาตรการหลัก กำหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ไข

3. กำหนดมาตรการเสริม กำหนดมาตรกรเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีของ ท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น

4. กำหนดกิจกรรม กำหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม

5. กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้

6. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center มีหน้าที่ รับทราบเรื่องที่แจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center โดยตรวจสอบที่ sc. moesafetycenter.com ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งเข้ามายังสถานศึกษา สรุปเหตุการณ์เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และประสานส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ SC-Action โดยต้องได้รับความ

เห็นชอบจากหัวหน้า SC-Operator ของโรงเรียนก่อนทุกครั้งมีหน้าที่

7. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ SC-Action : Safety Center Action มีหน้าที่ รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา Case ที่แจ้งเข้ามายังระบบ MOE Safety Center โดยพิจารณามอบหมายให้ SC-Action เป็นราย Case จะมอบหมายเฉพาะบุคคลหรือในรูปของคณะกรรมการลงไปแก้ไขปัญหาโดยจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการแจ้งปิด Case และการดำเนินการทุกขั้นตอน ต้องทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทาง sc.moesafetycenter.com เพื่อเป็นหลักฐานการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และใช่ในการออกรายงานการดำเนินการสู่หน่วยงานต้นสังกัดหรือสำนักงานณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

8. ดำเนินการพัฒนาครูในการเรียนรู้การใช้งาน ระบบ MOE Safety Center

9. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ

2.4 ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง

1. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยง และความรุนแรงเพื่อจัดการปัญหา ความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและเยาวชน


รางวัลโรงเรียนปลอดภัย

แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย

การฝึกอบรม

จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและป้องกันที่หลากหลายในเรื่องความปลอดภัย บูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน