หนังสือพระราชทาน “จิตตนคร นครหลวงของโลก” และ “สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ”

จิตตนคร.pdf
8-สัมมาทิฏฐิ.pdf

กระทรวงศึกษาธิการ น้อมนำ 2 หนังสือพระราชทาน “จิตตนคร นครหลวงของโลก” และ “สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ” สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ส่งเสริมหลักธรรม เป็นคนเก่ง และคนดี


https://moe360.blog/2022/12/02/หนังสือพระราชทาน/

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=


หนังสือเสียง จิตตนคร

https://archive.org/details/BookSOMDEJ03


หนังสือเสียงสัมมาทิฏฐิ

https://youtube.com/playlist?list=PLgMxYVJu5lxTg8LcjPQ6nr8XQfnrRsH-p


http://www.dhammathai.org/sounds/sangkharaja/set04/