Developmental Evaluation (DE) หรือ การประเมินผลเชิงพัฒนา คือ การประยุกต์แนวคิดความซับซ้อนมาสู่การพัฒนานวัตกรรมและใช้ประโยชน์จากการประเมิน โดยมีการนำผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน์ในทันที หรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องได้ใช้ประโยชน์ในทันที ซึ่งมีความแตกต่างจากการประเมินการจัดการโครงการแบบอื่นๆ

.

เนื่องจาก Developmental Evaluation (DE) ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความซับซ้อนของโครงการก่อนเริ่มวางแผนงาน เช่น มีความเสี่ยงอะไรบ้าง, เงื่อนไขใดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบ้าง ฯลฯ ส่งผลให้แผนงานที่ถูกร่างขึ้นมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และสามารถนำไปใช้งานได้จริง อีกทั้งปรับเปลี่ยนแผนงานได้อย่างรวดเร็ว

.ที่มา

.https://www.facebook.com/SCBFOUNDATION/posts/4043440419018823/

#SCB #SCBF #การอบรมเชิงปฏิบัติการ #Developmental_Evaluation 

อบรม 16 -17 ตุลาคม2564 แผน DE

แผนงาน DE โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ Final.pdf
แผนพัฒนาโรงเรียนบ้าน ปราสาทเยอ final 1ปี64 (2).pdf

DEกลางน้ำ 26-27มีค65

รายงานครั้งที่ 1 10 03 2022 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ.pdf
งาน DE กลางน้ำ_26-27 มี.ค.2565.pdf

รายงานความก้าวหน้า  ปี 2564

โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ _รายงานความก้าวหน้า.docx
โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ_รายงานความก้าวหน้า.pdf
ถอดบทเรียนโรงเรียน TSQPรุ่น2รอบ2 รวบรวม.pdf
รายงานการถอดบทเรียน ร.ร.บ้านปราสาทเยอ.docx

Clinic DE  05 ต.ค. 2565

แผนพัฒนาโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ ปี 65 final.docx
1 รายชื่อผู้มีบทบาทในโครงการบ้านปราสาทเยอ.docx
แผนพัฒนาโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ ปี 65 final.pdf

Workshop จับประเด็น Note taker 07 10 2565

BAR 21 10 2565

อบรมDE social mapping 25 10 2565

อบรมDE social mapping  ลงพื้นที่ชุมชน 26 10 2565

20221021 ช่วงที่ 1 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2565.pdf
20221021 ช่วงที่ 1 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2565.pptx
Pre-work Workshop 25-26 ต.ค.65 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ.pptx
รร. ใช้ DE กับ SM _ CM.pdf
โรงเรียนบ้านปราสาทเยอลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน สู่การวิเคราะห์เชื่อมโยง.pptx
อบรม DE.pptx