พื้นที่นวัตกรรม

พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา2562.PDF
(เพิ่มเติม)พื้นที่นวัตกรรมทำอะไรได้ ได้อย่างไร.pptx
2.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา.pdf
4.ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน.pdf
3.ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน.pdf
หารือข้อกฎหมาย.pdf
รายชื่อโรงเรียน 430 รร..xlsx