Open House 2565

เปิดบ้านวิชาการ 

"OPEN HOUSE 

เปิดบ้านวิชาการ สานฝันด้วยนวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา(RBL)

ประจำปีการศึกษา 2565"

ณ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ ตำบลปราสาทเยอ 

อำเภอไพรบึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566