เครื่องมือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน

ชุดแบบทดสอบวิชาภาษาไทย

เครื่องมือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนชุดแบบทดสอบวิชาภาษาไทย

ใน มูลนิธิสยามกัมมาจล

มูลนิธิสยามกัมมาจลได้กำหนดให้มีการออกแบบและจัดทำเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนชุดแบบทดสอบวิชาภาษาไทยเพื่อให้ครูสามารถนำเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ


ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนผ่านการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียน

-----------------------------------------------------------------------------

วิธีการประเมิน

1. นำ ไฟล์บัตรคำ มาให้นักเรียนดู

  • ให้นักเรียนอ่านในตอนที่ 1

  • เขียนในตอนที่ 2

  • ตอบคำถามในตอนที่ 3 และ4

2. นำผลที่ได้มาลงในใบคะแนน

  • ตอนที่ 1 อ่านออก : นักเรียนอ่านได้ถูกต้อง ได้คำละ 1 คะแนน ,อ่านคล่อง : นักเรียนอ่านได้ถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด ได้คำละ 1 คะแนน

  • ตอนที่ 2 เขียนได้ : นักเรียนเขียนได้ถูกต้อง ได้คำละ 1 คะแนน , เขียนคล่อง : นักเรียนเขียนได้ถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด ได้คำละ 1 คะแนน

  • ตอนที่ 3 และ 4 นักเรียนเลือกตัวเลือกที่ถูกต้อง ได้ข้อละ 1 คะแนน

" แบบประเมินทักษะภาษาไทย ชุดนี้เป็นแบบทดสอบภาษาไทยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนให้รู้ว่านักเรียนมีทักษะด้านใด ระดับไหน อย่างไร และสามารถวางแผนที่จะพัฒนา แก้ไข นักเรียนยังไงต่อดี เพื่อลดการเรียนถดถอยของนักเรียนต่อไป"

-----------------------------------------------------------------------------