Social Mapping

Workshop จับประเด็น Note taker 07 10 2565

BAR 21 10 2565

อบรมDE social mapping 25 10 2565

อบรมDE social mapping ลงพื้นที่ชุมชน 26 10 2565

20221021 ช่วงที่ 1 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2565.pdf
20221021 ช่วงที่ 1 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2565.pptx
Pre-work Workshop 25-26 ต.ค.65 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ.pptx
รร. ใช้ DE กับ SM _ CM.pdf
โรงเรียนบ้านปราสาทเยอลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน สู่การวิเคราะห์เชื่อมโยง.pptx
อบรม DE.pptx