Competency Score Weight System

csw.pdf
ภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 ใน 6 สมรรถนะ ปีการศึกษา 2564.pdf
ผลการประเมิน 6 สมรรถนะ ป.4-ม.3 ปีการศึกษา 2564v2.pdf