การขับเคลื่อนการสอนประวัติศาสตร์

การจัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ โดยใช้ Social Mapping

การใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์

ประวัติศาสตร์ไทยจะเรียนจะสอนกันอย่างไร.pdf
หนังสือเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู.pdf
สุโขทัย.pdf
อยุธยา.pdf
รัตนโกสินทร์.pdf

แหล่งข้อมูล

ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสื่อนอกน้องเรียนเสมือนจริง (Vertual Field Trip)

จัดทำและเผยแพร่โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

“10 กล่อง ของขวัญปีใหม่ 2566”

ส่งมอบโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

——————————————🎁🎁🎁

1️⃣ของขวัญปีใหม่ 2566 กล่องที่ 1

ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

จัดทำและเผยแพร่โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.


1. คู่มือกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์: ประวัติศาสตร์ไทย จะเรียนจะสอนกันอย่างไร https://drive.google.com/file/d/1kyLjvw8-X1AZ9Z2ikEZe5wjTVmbFmMrR/view?usp=drivesdk


2. เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู: แนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/1sRP0s-qS2iFlTvUKUvVlwUIhGQOehCLd/view?usp=drivesdk


3. การเรียนการสอนประวัติศาสตร์: ประวัติศาสตร์ไทย หลากหลายวิธีเรียน https://drive.google.com/file/d/1OsIhaks4zOdP3ZP8R5HotM0780ogKO-7/view?usp=drivesdk


4. เส้นทางสู่หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/1Xc9ICQzBGqARKuY2iUDkIcZY1rcB0EMv/view?usp=drivesdk


5. แนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทย https://drive.google.com/file/d/1i74qPdG_XVOXBXljqx5wGl6S1gA-K8c4/view?usp=sharing


6. การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ื https://drive.google.com/file/d/1BF33qDZGithrwuB_To14VA0-HlLd_cNO/view?usp=drivesdk


7. แนวทางการจัดกิจกรรม Active Learning ที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์: ประวัติศาสตร์ชาติไทย https://drive.google.com/file/d/1iHzN66cQc7Dt9AbnHpi9h1PLFSU57DHw/view?usp=drivesdk


8. ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์: สานเสวนาเพื่อความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและสันติวัฒนธรรม https://drive.google.com/file/d/1IUvCjHe4rTeBHz1bexiP7-ZhUGh0Q58e/view?usp=drivesdk

———————🎁🎁🎁


2️⃣ของขวัญปีใหม่ 2566 กล่องที่ 2

ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสื่อนอกน้องเรียนเสมือนจริง (Vertual Field Trip)

จัดทำและเผยแพร่โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.


สุโขทัย https://drive.google.com/file/d/1HfI47Y-YrLmHY-kn9gW-nM8dd5zPCe9M/view?usp=drivesdk


อยุธยา https://drive.google.com/file/d/1zKqCCKdOcLfzauB5dxws9doQkgEGmhsN/view?usp=sharing


รัตนโกสินทร์ https://drive.google.com/file/d/1RHfGZhyggoa573AaigXPa7UB1ujCXbDr/view?usp=drivesdk


สื่อวีดิทัศน์ จำนวน 16 ตอน https://youtube.com/playlist?list=PL5PHpUyGdiUg81mQkQdIc_HoZGS7aQW2G

—————————🎁🎁🎁


3️⃣ของขวัญปีใหม่2566 กล่องที่ 3

เอกสารทางวิชาการการจัดการศึกษาปฐมวัยและคลิปวิดีทัศน์

จัดทำและเผยแพร่โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.


(#) แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

http://academic.obec.go.th/web/images/news/1661483574_d_3.pdf


(#) พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่สำหรับเด็กอนุบาล

http://academic.obec.go.th/web/document/view/151


(#) แนวทางการส่งเสริม พัฒนาการเด็กวัย 3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

http://academic.obec.go.th/web/document/view/140


(#) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล

http://academic.obec.go.th/web/document/view/139


(#) รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

http://academic.obec.go.th/web/document/view/167


(#) แนวดำเนินงานโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงเด็กปฐมวัยสำหรับโรงเรียนอนุบาลประจำจังจังหวัด และโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา

http://academic.obec.go.th/web/images/news/1660630732_d_4.pdf


(&) วีดิทัศน์ เรื่อง ประสบการณ์สำคัญกับกิจกรรม Active Learning ด้วยสื่อ Loose Parts

https://www.youtube.com/watch?v=s_5DR53e2yA


(&) วีดิทัศน์ เรื่อง เทคนิคการจัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

https://www.youtube.com/watch?v=nEFiFjjikwc

————————🎁🎁🎁


4️⃣ของขวัญปีใหม่ 2566 กล่องที่ 4

ชุดเอกสาร “เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง”

จัดทำและเผยแพร่โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.


1️⃣📚หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

📗หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย)

https://drive.google.com/file/d/1mKyU6tkVWlL5b6vfwHNEzqkcqVXf_H-m/view

📕หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

https://drive.google.com/file/d/1SjQZqQbmU52DP1ODySpOmVEcUzW-7xP7/view

📒ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5TUZwdE5nRDJ1dDg/view?resourcekey=0-z4Xe54UN1Y3FxUAEDcywZw

📙ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5Z202Wmw5S1dvOGM/view?resourcekey=0-5dzEmHF7yipsPKfkZShqjw

📕ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5TmdNMzJNajNfM1k/view?resourcekey=0-QzwshF0QQffpY0dqZda6jw

📗ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5dnpJVmlyaHUyeXM/view?resourcekey=0-rqdIh8mEaIiQARARcgnAnA

📒ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5em9mOEFXaU5vRjg/view?resourcekey=0-8UYYTngHO6XEYwKLSYa5tQ

📙ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5a1l3eVFpUFpmM0U/view?resourcekey=0-UBYxbltI7N6A3cEoMigXJQ


2️⃣📚มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

📕มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

https://drive.google.com/file/d/1MDQEDkqGs01PnyzqEnyTVVNTS776ObCz/view

📗ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

https://drive.google.com/file/d/1F4_wAe-ZF13-WhvnEAupXNiWchvpcQKW/view

📒ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

https://drive.google.com/file/d/1_ALwE9xuCL3Fjet3XI4gYjBj8p_1zLaA/view

📙ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

https://drive.google.com/file/d/1uKcNtZr8G94vPOv19ftTKp2g2jq6Y7W3/view


3️⃣📚เอกสารประกอบหลักสูตร

📗แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

https://drive.google.com/file/d/1sT2vOQeRinY--F24YfWYEU3FrzsBQVPa/view

📕แนวปฏิบัติการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

https://drive.google.com/file/d/16Aws_eQLYsDXXGZZtDm8_a9kpkFoDiZI/view

📙แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

https://drive.google.com/file/d/1qnUliLfD2G3AMohwdDqQf1nz5rqOz3-z/view

📒แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

https://drive.google.com/file/d/17TcPgMXaFgw9Kibyq8jWEB2O5IY3TTZN/view

📗แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

https://drive.google.com/file/d/1uhNI6FmDnQbRrR33-ZM8AJ9yAisWpggY/view

📕หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

https://drive.google.com/file/d/1S4qigOH7kRndIeeRGOgG9mPNYC-gxdMf/view

📒แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา

https://drive.google.com/file/d/12vwn-aGT0tAghq4LpAENGzk8MWz5C4sl/view?usp=drivesdk

📕คำสั่ง สพฐ. ที่ 921/2560 เรื่องยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้

https://drive.google.com/file/d/19xkmIK0bmefRl6uYd8B_9xkQ-oWZayI-/view

📙คำสั่ง สพฐ.ที่ 922/2560 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

https://drive.google.com/file/d/1Kqiyc_s4ZXoeHXXYmscMpzFNMo0jUsRj/view

📕คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5Ul9yc0o5TG43Um8/view?resourcekey=0-NgHQATdzTf14c96pRTAy5g

📒ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

https://drive.google.com/file/d/0B9t56k6dmUe5ME1jWXd4OEFneUE/view?resourcekey=0-YQepD1pzFyRvzaoU15xYIg


4️⃣📚หนังสือสาระสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2,3 และ ม.ปลาย (4 - 6) และคู่มือครูสำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

📕สาระสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

https://drive.google.com/file/d/1sA1TC5-bpsq3-3nB68qIYU-DTC9raXu_/view

📗สาระสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

https://drive.google.com/file/d/16KGe1lD9On32WgZecM5DREdG6maSh1Cd/view

📒สาระสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

https://drive.google.com/file/d/15eTGPDawHApO3_zIgP-28AWAhsW0uI6S/view

📙หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

https://drive.google.com/file/d/1gWi0QexRp3fbC8H4_bYOc2_p9pYEE42p/view

📕คู่มือ แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

https://drive.google.com/file/d/1lkbLE1MgOYSpjRipIeTPQ_pyK2SPtozJ/view

📗คู่มือครูการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สุขภาวะ

https://drive.google.com/file/d/1Yxofl46VWT-qC71piItJ8RBdFNBAL8zv/view


5️⃣📚การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ในต่างประเทศที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

https://drive.google.com/file/d/1yCuzNeKZrwJZmk9ffMGu_28g7leKtGyf/view?usp=sharing


6️⃣📚รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนากรอบการดำเนินงานหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย

https://drive.google.com/file/d/1FuapBWZpiw_vaDS9EGhy1F4FCJ5MSzQU/view?usp=sharing


7️⃣📚รายงานฉบับสมบูรณ์การวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1eIkuG5y2O68hDorvcLZDI93ZeEgY14Qz/view?usp=sharing

————————🎁🎁🎁