กรอบการประเมินความก้าวหน้า

การพัฒนาโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ตามองค์ประกอบการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 7 ด้าน (7 Changes)

01

ด้านวิสัยทัศน์ และจุดเน้นหลักในการพัฒนาโรงเรียน

School Vision

02

ด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการ-ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

SuperCoach / ChangeAgent

03

ด้านการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

Learning Space

04

ด้านการพัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของครู

Learning Expert

05

ด้านการพัฒนาหลักสตูรและแผนการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ

Competency Based Curriculum

06

ด้านการสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบ Constructive & Active Learning

Pedagogy

07

ด้านการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา

Formative Assessment

วัตถุประสงค์ และ ความเป็นมา

เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อใช้ติดตาม และวัดผลความก้าวหน้าของโรงเรียนในด้านต่างๆ เป็นการประเมินที่ครอบคลุมทั้งด้าน

ผู้บริหารของโรงเรียนในฐานะผู้นำทางด้านวิชาการ และบริหารจัดการโรงเรียน ที่จะช่วยให้โรงเรียนมีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลต่อผู้เรียน ตามบริบทและฐานทุนของโรงเรียน (Super Coach / Change Agent / School Vision)

ครูที่ทำหน้าที่เป็น โค้ช นักจัดกระบวนการเรียนรู้ และประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Expert / Pedagogy / Evaluation)

หลักสูตรการสอนที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน (Curriculum)

ระบบนิเวศ ที่เป็นพื้นที่และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองของผู้เรียน (Learning Space)

คำชี้แจง :

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ข้อมูลจากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบโจทย์ฐานทุนโรงเรียนและความต้องการของชุมชนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนและขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้า (คะแนน) :

0

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการดำเนินการ / ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงความก้าวหน้า

หรือผลลัพธ์เชิงคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

1

เริ่มต้น

ดำนินการ แต่ขาดความสม่ำเสมอ มีความเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงความก้าวหน้า

หรือผลลัพธ์เชิงคุณภาพตามเป้าหมายเพียงเล็กน้อย

2

กำลังพัฒนา

ดำเนินการ ค่อนข้างสม่ำเสมอ มีความเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงความก้าวหน้า

หรือผลลัพธ์เชิงคุณภาพตามเป้าหมายในระดับปานกลาง

3

สามารถ

ดำเนินการสม่ำเสมอ มีความเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงความก้าวหน้า

หรือผลลัพธ์เชิงคุณภาพตามเป้าหมายในระดับดี

4

ดีเยี่ยม

ดำเนินการสม่ำเสมอ เกิดผลลัพธ์ที่เชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเป้าหมาย

และมีความโดดเด่น หรือมีการพัฒนาต่อยอดในบางด้าน

5

เกินความคาดหมาย

ดำเนินการสม่ำเสมอ เกิดผลลัพธ์ที่เชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเป้าหมาย

และมีการพัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเอง

การอบรมการใช้งาน 5/5/2665

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน7C_สำหรับUser_ผู้อำนวยการ.pdf
คู่มือการใช้งาน7C_สำหรับUser_ครูผู้สอน.pdf

ผลการประเมิน ครั้งที่ 1