RBL

การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้วยเพาะพันธุ์ปัญญา

(โครงงานฐานวิจัย (RBL) )

https://sway.office.com/v6FFUg1nPeTTpJxY?ref=Link

การขับเคลื่อนเพาะพันธุ์ปัญญา

(โครงงานฐานวิจัย (RBL)) ปีการศึกษา 2565

https://sway.office.com/J80isoQDY7QeqwHf?ref=Link

การนำนวัตกรรม RBL สู่การจัดการเรียนรู้โรงเรียนทั้งระบบ https://sway.office.com/mQJ5HC3CaLKaiUvg?ref=Link

อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยนวัดกรรม

การศึกษาเพาะพันธุ์ปัญญา (RBL นวัตกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach : PAJ และการเรียนรู้

แบบโครงงาน-บูรณาการ (Project Integration Learning : PIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕'๖๕ ณ ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมเรียนรู้

“เหลียวหน้าแลหลัง-การจัดการเรียนรู้

การขับเคลื่อนโครงงานบนฐานวิจัย (Research-Based Learning)”

29 ต.ค. 2565 ณ ศูนย์ OTOP อบจ.ศรีสะเกษ

281065 กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเหลียวหน.pdf
งานนำเสนอกระบวนการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้.pdf